Zwroty i reklamacje

Zwrot towaru

Zgodnie z ustawą z dnia 30. maja 2014 roku „O prawach konsumenta”, każdy kupujący ma prawo do zwrotu zakupionego towaru, bez podania przyczyny. Warunkiem jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku. Można je złożyć drogą mailową na adres ecommerce@lightprestige.pl lub pocztą tradycyjną, wysyłając pismo na adres firmy.

Jednocześnie prawo do zwrotu przysługuje klientowi pod warunkiem, że:

 • towar nie był używany;
 • nie został pozbawiony fabrycznego opakowania – folii lub kartonu, jeżeli taki posiadał;
 • nie został w inny sposób zniszczony przez Kupującego;
 • dołączył paragon zakupu do przesyłki.

Po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu, pieniądze zostaną przelane na konto do 14 dni od momenty otrzymania towaru.

Zwrot następuje bez kosztów poniesionych za przesyłkę, które nie stanowią przychodu firmy.

Przed dokonaniem zwrotu prosimy o kontakt, w celu uzgodnienia szczegółów.

 

Ogólne Warunki Gwarancji na produkty

 

Light Prestige Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Skawinie (32-050), przy ul. Torowej 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod nr KRS 0000346003, REGON: 120060220, NIP: 7372015800 (zwaną dalej „Producentem”).

Przedmiot i zakres gwarancji

Niniejszy dokument ma zastosowanie do całej grupy produktów spośród wszystkich produktów oznaczonych marką Light Prestige.

począwszy od dnia 01.02.2022 r.

 

Warunki gwarancji

 

 1. Gwarancja udzielana jest Kupującemu.
 2. Gwarancja obowiązuje jedynie z ważnym dowodem zakupu Produktów oraz potwierdzeniem wykonania montażu Produktów przez uprawnionego elektryka (faktura / paragon, poświadczenie przez elektryka z wskazaniem numeru uprawnień).
 3. Przez udzielenie Gwarancji należy rozumieć zapewnienie Producenta o sprawnym funkcjonowaniu Produktów, w tym w szczególności, że każdy Produkt objęty Gwarancją:
 4. jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych
 5. posiada parametry określone przez Producenta
 6. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe całego urządzenia, jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 7. Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów, które zostały zainstalowane przez uprawnionego do tego celu elektryka, według warunków określonych w instrukcji bezpieczeństwa montażu dołączanej do Produktów oraz zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną.
 8. Gwarancji podlegają Produkty używane zgodnie ze wskazaniami dotyczącymi wartości elektrycznych, zakresu działania i warunków środowiskowych określonych w stosownych specyfikacjach, wytycznych dotyczących zastosowań, normach IEC i innych dokumentach

dołączonych do Produktu – w tym w specyfikacji określonej w katalogu i Warunkach Gwarancji.

 1. Gwarancja obejmuje jedynie Produkty użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z warunkami zawartymi w informacjach zamieszczonych w katalogu, na produkcie i na jego opakowaniu, pod warunkiem łącznego spełnienia wszystkich poniższych warunków i zasad użytkowania: a. przechowywanie i użytkowanie w pomieszczeniach o temperaturze otoczenia w zakresie od +5℃ do +30℃
 2. przechowywanie i eksploatacja w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie przekraczającej 80%, za wyjątkiem produktów o podwyższonym stopniu ochrony IP, adekwatnie do tego stopnia ochrony posiadanego przez produkt
 3. podlegające nie więcej niż 50 tysiącom cykli pracy (gdzie cykl pracy definiowany jest jako 30 sekund ”włączone” i 30 sekund „wyłączone”)
 4. instalacja elektryczna, w której pracują Produkty nie podlega wahaniom napięcia poza 230V 10%
 5. nie zostały narażone na niezgodne z przeznaczeniem przeciążenia mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz zbyt wysoką wilgotność, zagrażające konstrukcji Produktu, powłoce lakierniczej lub komponentom elektronicznym, znajdującym się wewnątrz Produktu
 1. Warunki Gwarancji określone niniejszym dokumentem obejmują całość odpowiedzialności i zobowiązań Producenta wobec Kupującego oraz roszczeń przysługujących Kupującemu w przypadku stwierdzenia wady objętej Gwarancją.
 2. Gwarancja określona niniejszym dokumentem, jest jedyną udzielaną przez Producenta gwarancją dotyczącą określonych w nim Produktów i jest udzielana zamiast innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym m. in. gwarancji co do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu.
 3. Jeżeli produkt był zakupiony do celów działalności gospodarczej, prawa wynikające z rękojmi zostają wyłączone zgodnie z art. 558 K.C.

 

Wyłączenie gwarancji

 

 1. Gwarancja wygasa w wypadku:
 2. dokonania instalacji Produktu przez osobę nie posiadającą stosownych uprawnień
 3. stwierdzenia zewnętrznej ingerencji w produkt, w tym jakichkolwiek prób jego modyfikacji i przeróbek

 

 1. Gwarancja nie obejmuje:
 2. wad będących następstwem mechanicznych uszkodzeń Produktu lub innych, będących następstwem jego użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem i zaleceniami Producenta
 3. wad / uszkodzeń będących następstwem oddziaływania na Produkt czynników zewnętrznych: mechanicznych, termicznych, chemicznych, wilgotności o wartościach niedozwolonych przez Producenta
 4. wad/uszkodzeń będących następstwem eksploatacji Produktu w warunkach innych niż określone przez Producenta
 5. szkód wynikających ze zdarzeń losowych, nadużycia, niewłaściwego użycia lub użycia Produktu z naruszeniem stosownych standardów, zasad lub instrukcji, w tym w szczególności obowiązujących w danym regionie najnowszych standardów branżowych w zakresie bezpieczeństwa (w tym elektrycznego)
 6. Produktów, których identyfikacja nie jest możliwa – w szczególności na skutek usunięcia lub zakrycia ich oznaczeń tj.: numery seryjne, numery artykułów, nazwy, znaki
 7. naturalnego starzenia się i zużycia materiałów wykorzystanych w konstrukcji Produktów, np.: przebarwień i matowienia elementów optycznych, utraty elastyczności, przebarwień i matowienia części z tworzyw sztucznych, matowienia i przebarwienia powłok lakierniczych itp.
 8. naturalnego, postępującego spadku strumienia świetlnego generowanego przez Produkt w czasie jego eksploatacji. Spadek ten może wynosić 0,6% na każde 1000 godzin pracy. Dla nowych Produktów rzeczywisty strumień świetlny oraz pozostałe parametry elektryczne i fotometryczne mogą się różnić od wartości deklarowanych w katalogu o +/- 10%
 9. niewielkich zmian wartości temperatury barwowej emitowanego światła z modułów LED w czasie eksploatacji Produktów – są one zjawiskiem normalnym

 

Producenta

Wyłączenie odpowiedzialności Gwaranta / Producenta

 

 1. Wyłączona jest odpowiedzialność Producenta:
 2. za instalację tj. montaż i demontaż Produktów
 3. za zapewnienie dostępu do Produktów (rusztowanie, windy itp.)
 4. szkody szczególne, uboczne i wtórne (w tym utratę zysków, szkody w mieniu lub inne koszty wcześniej niewymienione)
 5. w wypadku braku / nie zastosowania zabezpieczeń przeciwprzepięciowych sieci elektrycznej do której podłączone są Produkty – w szczególności opraw LED, dla których zabezpieczenie ochronnikami przeciwprzepięciowymi standardowej ochrony przeciwprzepięciowej winno spełniać wymagania B + C (klasa I i II)
 6. jeśli uszkodzenia są skutkiem przepięć, wyładowań atmosferycznych i innych tego typu zjawisk wynikających z czynników naturalnych

 

 1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za warunki dostaw energii elektrycznej, w tym za skoki napięcia, zbyt wysokie / niskie napięcie, ani za systemy kontroli pulsacji prądu, niespełniające określonych dla produktów kryteriów, także tych zdefiniowanych w stosownych standardach / normach (w tym EN 50160, 61000-3-2) – które w rozumieniu udzielanej Gwarancji stanowią czynniki zewnętrzne, za które Producent nie odpowiada.
 2. Odpowiedzialność Producenta ograniczona jest finansowo, maksymalnie do wartości Produktu wynikającej z dowodu zakupu.

 

Okres gwarancji

 1. Okres gwarancji na Produkty wynosi 2 lat. Na produkty LED 5 lat.
 2. Rozpoczęcie biegu okresu Gwarancji następuje z chwilą dokonania zakupu (od daty sprzedaży wynikającej z jej dowodu: faktura / paragon).
 3. Okres Gwarancji zostaje wydłużony o czas naprawy w wypadku uwzględnienia reklamacji, za który to czas traktuje się okres od daty zgłoszenia reklamacji do zakończenia naprawy.

 

Tryb rozpatrzenia reklamacji

 

 1. W wypadku wykrycia wady Produktu, Kupujący, pod rygorem utraty roszczeń z tytułu Gwarancji, zobowiązany jest zgłosić wadę w terminie 7 dni od jej wykrycia.
 2. Reklamacja zgłaszana jest oraz rejestrowana za pośrednictwem Sprzedawcy z wykorzystaniem służącej do tego celu platformy elektronicznej lub bezpośrednio do Producenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@lightprestige.pl.
 3. Zgłaszający reklamację tj. Kupujący zobowiązany jest do udostępnienia wraz ze zgłoszeniem reklamacji wszelkich niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji informacji tj:
 4. wskazania danych uprawnionego z gwarancji tj. Kupującego umożliwiających kontakt
 5. udzielenia informacji w zakresie Produktu dotkniętego wadą tj. okresu wystąpienia wady, jej opisu i okoliczności wykrycia
 6. zdjęć Produktu dotkniętego wadą
 7. zdjęć miejsca i sposobu instalacji Produktu
 8. potwierdzenia wykonania montażu przez uprawnionego elektryka

 

 1. załączenia do reklamacji dowodu zakupu Produktu
 2. załączenia do reklamacji wypełnionego PROTOKOŁU GWARANCYJNEGO dostępnego na stronie internetowej www.lightprestige.pl

 

 1. Zgłaszający reklamację zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu reklamacji do Sprzedawcy lub bezpośrednio do Producenta, ale dopiero po wstępnym rozpoznaniu reklamacji przez Producenta i otrzymaniu od Producenta instrukcji dotyczących sposobu i terminu dostarczenia ( np. kurier itp.).
 2. Producent rozpatrzy reklamację w możliwie najkrótszym terminie nieprzekraczającym jednak 30 dni kalendarzowych od otrzymania kompletnej dokumentacji dotyczącej reklamacji i dostarczenia Produktu (jeśli zaistnieje potrzeba dostarczenia Produktu).
 3. Producent zastrzega sobie prawo do weryfikacji wady Produktu objętego Gwarancją w miejscu, w którym Produkt jest eksploatowany, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego. Niezapewnienie dostępu przez Kupującego przedstawicielom Producenta do reklamowanego urządzenia traktuje się jako odstąpienie od reklamacji.
 4. Okres rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony w przypadku konieczności przeprowadzenia badań technicznych, o czym Kupujący winien zostać poinformowany.
 5. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się doręczenie Kupującemu decyzji Producenta o sposobie rozpoznania reklamacji – doręczenie następuje pisemnie lub emailem (na adres wskazany przez Kupującego).
 6. Uwzględnienie reklamacji polega na wymianie Produktu lub wymianie jego wadliwej części – według wyboru Producenta. W przypadku wymiany Produktu, Produkt reklamowany (wadliwy) przechodzi na własność Producenta.
 7. W wypadku uwzględnienia reklamacji Producent pokrywa standardowy koszt dostarczenia wadliwego Produktu do jego siedziby oraz koszt zwrotnego dostarczenia Produktu wolnego od wad do Kupującego, ale tylko w sytuacji kiedy dostawy te są realizowane zgodnie z instrukcjami Producenta.
 8. W przypadku bezzasadnej reklamacji wszelkie koszty poniesione w związku z jej rozpatrzeniem ponosi Kupujący, w szczególności Producent może obciążyć zgłaszającego reklamację kosztami odesłania produktu, a także kosztami przeprowadzonych testów i innymi kosztami niezbędnymi poniesionymi w związku z rozpoznaniem reklamacji.
 9. Jeżeli mimo uzasadnionej reklamacji, Producent nie będzie w stanie zrealizować wymiany Produktu lub jego części (w szczególności z powodu niedostępności lub zaprzestania produkcji danego modelu) może zwrócić Kupującemu kwotę zapłaconą przez niego za Produkt albo (za zgodą Kupującego/uprawnionego z Gwarancji) wymienić Produkt na inny, porównywalny (w tym

mogący nieznacznie różnić się od Produktu reklamowanego pod względem wzornictwa i specyfikacji technicznych).

 1. Przedstawiciele i dystrybutorzy handlowi Producenta nie są upoważnieni do dokonywania w imieniu Producenta zmian ani korekt warunków Gwarancji ani do jej rozszerzania.

 

Postanowienia końcowe Uprawnienia z tytułu Gwarancji nie mogą zostać przeniesione przez Kupującego na osobę trzecią, bez zgody Producenta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl