Regulamin promocji FB

 

REGULAMIN PROMOCJI „NOWY FANPAGE LIGHT PRESTIGE”:

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „NOWY FANPAGE LIGHT PRESTIGE”, zwanej dalej „Promocją”.

2.       Organizatorem Promocji jest firma Light Prestige Sp. z o.o. Sp. k., zwana dalej „Organizatorem”.

3.      Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji, określone niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.

4.       Przyjmowanie zgłoszeń od Uczestników promocji trwa od dnia 9 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. Kod rabatowy będzie aktywny od 9 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami lub zniżkami.

5.       Skorzystać z promocji może każdy, kto spełni warunki uczestnictwa określone w § 2 niniejszego Regulaminu (zwany dalej „Uczestnikiem”).

6.     Z promocji można skorzystać jednorazowo.

§ 2 ZASADY UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1.   Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, i w trakcie trwania Promocji polubią fanpage firmy Light Prestige dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/Light-Prestige-113647179292258/ oraz zgłoszą ten fakt mailowo na adres: promocja@lightprestige.pl

2.     Promocja polega na wysłaniu w odpowiedzi na mailowe zgłoszenie Uczestnika Promocji kodu rabatowego uprawniającego do zniżki na kwotę 50 zł, przy jednorazowych zakupach na kwotę powyżej 300 zł na stronie lightprestige.pl . Zakupy wymagają rejestracji na stronie lightprestige.pl. Kod rabatowy będzie aktywny od 9 października do 31 października 2017 r. Z kodu rabatowego można skorzystać jednorazowo w trakcie trwania Promocji.

3.   Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, ich współmałżonkowie i dzieci, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz współpracownicy Organizatora, ani osoby pozostające z nim w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, współmałżonkowie i dzieci takich osób, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

§ 3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.       Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres mailowy Organizatora: promocja@lightprestige.pl

2.       Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji przez okres trwania Promocji oraz w ciągu 30 dni po upływie jej trwania.

3.       Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko osoby uczestniczącej w Promocji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.       Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5.      Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostatecznym i wiążącym stanowiskiem Organizatora.

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Regulamin Promocji „NOWY FANPAGE LIGHT PRESTIGE” dostępny jest siedzibie firmy Light Prestige Sp. z o.o. Sp.k. ul. Torowa 45 32-050 Skawina, oraz na stronie internetowej lightprestige.pl pod adresem: http://lightprestige.pl/pl/i/Regulamin-promocji-FB/22

2.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Promocji. Informacje o zmianie Regulaminu podane będą pod adresem internetowym wskazanym w ust. 1 powyżej ze stosownym wyprzedzeniem.

3.       Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu prowadzenia Promocji oraz w celach marketingowych. Administratorem danych osobowych udostępnianych w ramach Promocji jest Organizator. Niniejsza zgoda obejmuje także przetwarzanie danych w przyszłości o ile nie zmieni się cel przetwarzania.

4.       Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do swoich danych, o których mowa w ust. poprzedzającym, ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.

5.       Spory, które mogłyby wyniknąć z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

6.     We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy polskiego prawa. Wszelkie opracowania dokonywane na podstawie niniejszego Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny.

7.      Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl